هجدهـم تا بیست و چهارم اردیبهشت ۱۴۰۲…

برای رزو رایگان جلسه کوچینگ در هفته کوچینگ از اینجا با وارد کرد کد تخفیف 123654 اقدام نمایید.

این اقدام در جهت کمک به مردم شریف ایران عزیمان در جهت انجام مسئولیت اجتماعی و همچنین شناساندن حرفه کوچینگ انجام می گیرد .