با من در ارتباط باشید.

آدرس : تبریز، جاده ایل گلی فلکه خیام، خیابان سینا کلینیک دکتر دلخواه

امور هماهنگی سمینارها و همایش ها : ۰۹۰۵۰۶۶۲۷۶۴

هماهنگی جلسات کوچینگ : ۰۹۱۴۴۱۲۲۵۳۸

دریافت پیشنهادات و انتقادات : ۵۰۰۰۹۱۴۴۱۲۲۵۳۸

با استفاده از فرم زیر با من در ارتباط باشید.
فهرست