با من در ارتباط باشید.

آدرس : تبریز، میدان جانبازان، خیابان دانشگاه ، دانشگاه تبری، درب شهید قاضی، مرکز رشد دانشگاه تبریز

امور هماهنگی سمینارها و همایش ها : ۰۹۰۵۰۶۶۲۷۶۴

هماهنگی جلسات کوچینگ : ۰۹۱۴۴۱۲۲۵۳۸

دریافت پیشنهادات و انتقادات : ۵۰۰۰۹۱۴۴۱۲۲۵۳۸

فایل قرارداد دریافتی را تکمیل و از طریق فرم زیر ارسال فرمایید.